1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom dziecka :

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne
  i religijne,
 2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia ponadto:

 1. Pomoc doraźną w sytuacjach kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, w oparciu o indywidualną diagnozę dziecka i jego rodziny,
 2. Prowadzenie pracy z rodzinami naturalnymi i zastępczymi,
 3. Prowadzenie zajęć i szeroko rozumianej pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o „indywidualny plan pracy” uwzględniając przygotowanie dziecka do usamodzielnienia,
 4. Przygotowanie dziecka do życia społecznego,
 5. Podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiają